Podstawowym założeniem projektu badawczego zmierzającego do opracowania receptury nowego preparatu biobójczego przeznaczonego do dezynfekcji powierzchni, urządzeń, sprzętu i powietrza jest uzyskanie produktu o najwyższej skuteczności biobójczej oraz bezpiecznego dla użytkownika i środowiska.


W opracowanej recepturze preparatu dezynfekującego Q-250 zawarte są synergistycznie działające dialdehydy, mikrobiocydy tetralkiloamoniowe, sekwestranty, regulatory pH oraz substancje wspomagające. Preparat Q-250 cechuje się bardzo dobrą aktywność przeciwdrobnoustrojową obejmującą bakterie, grzyby oraz wirusy hydrofilne i lipofilne.

Z uwagi na specyficzne proporcje substancji czynnych preparat Q-250 skutecznie redukuje ilość mikroorganizmów do bezpiecznego poziomu, zarówno na powierzchniach twardych, jak i w powietrzu. Zawartość substancji sekwestrujących umożliwia stosowanie preparatu nawet w bardzo twardej wodzie, bez obniżenia skuteczności biobójczej. Ponadto preparat Q-250 skutecznie zabezpiecza dezynfekowane powierzchnie przed korozją.

CHARAKTERYSTYKA PREPARATU

Substancje czynne

  • glutaral [zaw. 15g/100g]
  • chlorek didecylodimetyloamonu [zaw. 5g/100g]
  • glioksal [zaw.2.8g/100g]

Właściwości fizykochemiczne

  • jednorodna, bezbarwna, klarowna ciecz
  • bardzo dobra rozpuszczalność w wodzie
  • pH 6.50-6.90 [1% r-r]

Aktywność przeciwdrobnoustrojowa

(a) aktywność bakteriobójcza i grzybobójcza

Aktywność bakteriobójczą i grzybobójczą preparatu Q-250 określono metodami zawiesinowymi i ilościowymi wg norm PN-EN 1276:2000, PN-EN 1650:2000, PN-EN 13697:2002 [1]. Badania przeprowadzono w obecności albuminy na szczepach testowych bakterii Gram-ujemnych i Gram-dodatnich: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae oraz grzybów Candida albicans, Aspergillus niger i Trichoderma harzianum.

Powyższe normy określają metody badania i wymagania dotyczące bakteriobójczego, grzybobójczego lub bójczego wobec grzybów drożdżopodobnych działania chemicznych środków dezynfekcyjnych, które mają jednorodną, fizycznie trwałą postać, jeśli są rozcieńczone w wodzie twardej [2]. Normy odnoszą się do produktów stosowanych w obszarze spożywczym, przemysłowym, domowym i instytucjonalnym z wyłączeniem obszarów i sytuacji, w których dezynfekcja jest wskazana ze względów medycznych oraz z wyłączeniem produktów używanych do żywych tkanek oprócz produktów do higieny rąk w wyżej wymienionych obszarach.

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że preparat Q-250 wykazuje najwyższą skuteczność bakteriobójczą w stężeniu 0.5% w czasie 5 minut oraz grzybobójczą w stężeniu 0,5% w czasie 15 minut.

(b) aktywność wirusobójcza substancji czynnych zawartych w preparacie Q-250

Aldehyd glutarowy

Aldehyd glutarowy wykazuje bardzo dobrą aktywność przeciwdrobnoustrojową, obejmującą bakterie Gram-dodatnie, Gram-ujemne, wirusy, prątki oraz przetrwalniki [3,4].
Aldehyd glutarowy jest substancją traktowaną jako środek dezynfekcyjny wysokiego poziomu i chemiczny środek sterylizujący.

Środki dezynfekujące zawierające aldehyd glutarowy w praktyce weterynaryjnej

Istotny wpływ na stan zdrowotny zwierząt, a tym samym na wielkość i jakość produkcji, mają warunki hodowlane, a w szczególności obecność mikroflory patogennej. W celu ograniczenia stopnia zanieczyszczeń mikrobiologicznych niezbędne jest utrzymanie wysokiego poziomu higieny, którego elementami są: (1) czyszczenie i mycie obiektu hodowlanego, (2) dezynfekcja zapobiegawcza, (3) dezynfekcja bieżąca oraz (4) dezynfekcja końcowa.

Z przeprowadzonych badań wynika, że preparaty dezynfekujące zawierające aldehyd glutarowy skutecznie usuwają zanieczyszczenia mikrobiologiczne, zarówno bakterie (Tabela 1), jak i wirusy (Tabela 2), w stężeniu 1000 ppm (0,1%) [5].

Tabela 1. Skuteczność aldehydu glutarowego (GA) wobec bakterii w temp. 25°C w czasie 5 min.

Gatunek bakterii Kontrola [jtk/nośnik] 1000 ppm (0.1%) GA [jtk/nośnik] Redukcja [%]
1. Clostridium perfringens 5.3 x 105 NW  >99,99
2. Enterobacter aerogenes 6.1 x 104 NW  >99,99
3. Haemophilus parasuis 4.6 x 104 NW  >99,99
4. Mycoplasma gallisepticum 5.1 x 104 NW  >99,99
5. Mycoplasma synoviae 2.0 x 105 NW  >99,99
6. Pasteurella multocida 5.9 x 105 NW  >99,99
7. Salmonella enteritidis 9.1 x 104 66  >99,98
8. Streptococcus suis 2.3 x 105 NW  >99,9
9. Escherichia coli 4.7 x 106 NW  >99,9
10. Salmonella pullorum 3.0 x 105 NW  >99,9
11. Salmonella typhi  NTU-076 NW  >99,9
12. Pseudomonas aeruginosa 3.5 x 106 NW  >99,9
13. Staphylococcus aureus 2.7 x 106 NW  >99,9
14. Klebsiella pneumoniae 3.2 x 106 NW  >99,9

NW – niewykrywalny

Tabela 2. Skuteczność aldehydu glutarowego wobec wirusów

Gatunek wirusa Szczep ATCC Kontrola miana Redukcja [%]
 1. Reowirus ptasi  Strain uconn 11333  4.0 x 105  >99,99
 2. Reowirus ptasi  Strain AVR-1 (Nagareja)  4.0 x 106  >99,99
 3. Parwowirus psi  Strain CPV MLV (Cornell)  1.0 x 106  >99,99
 4. Wirus zakaźnego zapalenia oskrzeli  Baudette strain, ATCC VR-135  1.6 x 106  >99,999
 5. Wirus choroby Aujeszkyego  Aujeszky strain, ATCC, VR-135  1.6 x 105  >99,99
 6. Wirusowe zapalenie żołądka i jelit  szczep purdue ATCC VR-763  1.6 x 105  >99,99
 7. Zakaźne zapalenie kaletki  Lukert Strain  1.0 x 106  >99,95
 8. Reowirus ptasi  ATCC VR-799  1.0 x 106  >99,999
 9. Reowirus ptasi  ATCC VR-740 (H6N2)  5.9 x 106  >99,999
 10. Wirus choroby Newcastle  ATCC VR-109  1.0 x 106  >99,999
 11. Wirus klasycznego pomoru świń  NTU-076  3.1 x 106  >99,999
 12. Wirus zakaźnego zapalenia krtani i tchawicy  SPAFAS # 490701  3.1 x 105  >99,99
 13. Wirus choroby Mareka  ATCC VR-2175  1,6 x 105  >99,99
 14. Ludzki koronawirus  ATCC VR-740  3.1 x 105  >99,99

 

Biodegradacja preparatu Q-250

Badania w tlenowym środowisku wodnym metodą Zanikania Rozpuszczonego Węgla Organicznego (metoda OECD) potwierdzają łatwą biodegradowalność składników preparatu Q-250.

Glutaral: łatwo ulega biodegradacji (OECD) 90-100% redukcja DOC (28d) (OECD 301A)
Chlorek didecylodimetyloamoniowy: (a) zmodyfikowany test Sturma: 72 %, łatwo biodegradowalny, okres próbny: 28 d, metoda: Wytyczne OECD 301 B w sprawie prób, (b) Test Die-Away: 93,3 %, okres próbny: 28 d, (c) potwierdzający test OECD: 91 %, okres próbny: 24 – 70 d, metoda: Wytyczne OECD 303 A w sprawie prób
Glioksal: łatwo ulega biodegradacji (wg OECD) 90 – 100 % redukcja DOC (19d) (OECD 301A)

Sposób użycia:

Dezynfekcja powierzchni

Do dezynfekcji powierzchni, sprzętu, urządzeń stosować roztwory użytkowe preparatu Q-250 o stężeniu 0.5 – 1.0 % (50 – 100 ml na 10 l wody) w czasie 15 minut. Po wykonanej dezynfekcji powierzchnie należy spłukać wodą zdatną do picia. Powierzchnie są gotowe do użytkowania.

UWAGA!

Wszystkie powierzchnie poddawane dezynfekcji muszą być czyste. Po usunięciu zanieczyszczeń posadzki, konstrukcje, urządzenia i sprzęt umyć, a następnie spłukać wodą. Do mycia, w zależności od rodzaju zanieczyszczeń, można stosować m.in. preparaty o odczynie zasadowym (np. CHLOROTAAB-D), preparaty o odczynie kwaśnym (FOSFACID) lub preparaty o odczynie obojętnym (np. Z-25).

Dezynfekcja powietrza

Zalecane stężenia i czas dezynfekcji

Do dezynfekcji powietrza metodą zamgławiania „na zimno” lub „na gorąco” stosować 1.0 g preparatu Q-250 na 1 m³ powietrza w czasie nie krótszym niż 2 godziny.

Po zamgławianiu pozostawić pomieszczenie zamknięte przez co najmniej 2 godziny. W celu lepszego zdyspergowania roztworu użytkowego i przedłużenia jego aktywności w powietrzu do roztworu użytkowego należy dodać preparat MIST-60 w ilości stanowiącej 10 % użytego preparatu dezynfekującego Q-250.

Bezpieczeństwo postępowania przy przygotowywaniu roztworów użytkowych

Przed przystąpieniem do sporządzania roztworów użytkowych produktów niebezpiecznych należy zapoznać się z zagrożeniami, jakie może stwarzać dany produkt, oraz ZAWSZE nałożyć odzież ochronną, obuwie, rękawice, gogle, okulary – informacje o zagrożeniach znajdują się na etykiecie produktu, w karcie charakterystyki oraz w stanowiskowej instrukcji postępowania z produktem chemicznym (karta bezpieczeństwa).

 

 

Literatura
[1] Raport „Badanie własności dezynfekcyjnych preparatu Q-250 według norm PN-EN 1276:2000 , PN-EN 1650:2000), PN-EN 13697:2002”, LAB-TEST Laboratorium badania leków, kosmetyków i środków spożywczych, 2006
[2] (a) PN-EN 1276:2000 – Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne — Ilościowa zawiesinowa metoda określania działania bakteriobójczego chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych stosowanych w sektorze żywnościowym, warunkach przemysłowych i domowych oraz zakładach użyteczności publicznej — Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 1)
(b) PN-EN 1650:2000 – Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne — Ilościowa zawiesinowa metoda określania działania grzybobójczego lub bójczego na grzyby drożdżopodobne chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych stosowanych w obszarze spożywczym, przemysłowym, domowym oraz instytucjonalnym — Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 1)
(c) PN-EN 13697:2002 Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne — Ilościowa metoda określania, na nieporowatych powierzchniach działania bakteriobójczego i/lub grzybobójczego chemicznych środków dezynfekcyjnych stosowanych w sektorze żywnościowym, warunkach przemysłowych i domowych oraz zakładach użyteczności publicznej — Metoda badania (bez działania mechanicznego) i wymagania (faza 2 / etap 2)
[3] Scott EM, Gorman SP. Glutaraldehyde. In: Block SS, ed. Disinfection, sterilization, and preservation. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2001:361-81.
[4] Raport “ Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities”, W.A. Rutala, D. J. Weber and the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee, 2008
[5] Raport Glutaraldehyde: An Effective Broad Spectrum Biocide – A series of articles published in International Hatchery Practice Magazine, DOW 2005