IODACID 1 L - KWAŚNY PREPARAT MYJĄCY

9,00  brutto
8,33  netto

Kwaśny preparat myjący przeznaczony do usuwania kamienia mlecznego z powierzchni urządzeń, rurociągów i instalacji w przemyśle mleczarskim.

Parametry stosowania:

stężenie: 1.0 – 2.5 %
temp.: 20 – 50°C

IODACID – ulotka
IODACID – karta charakterystyki

UWAGA!
W ZWIĄZKU Z NOWYMI PRZEPISAMI W PRZYPADKU ZAMÓWIENIA PREPARATU IODACID PROSIMY O WYPEŁNIENIE I PRZYSŁANIE DO NAS OŚWIADCZENIA NABYWCY (TRZECIA STRONA):

Pismo informacyjne dot. prekursorów materiałów wybuchowych, RODO, oświadczenie nabywcy

Na stanie (może być zamówiony)

Kod CH-MK-0002 Kategorie ,

Opis

Kwaśny preparat myjący przeznaczony do usuwania kamienia mlecznego z powierzchni urządzeń, rurociągów i instalacji w przemyśle mleczarskim.
CHARAKTERYSTYKA PREPARATU
wysoka skuteczność usuwania zanieczyszczeń nieorganicznych, jak również zdolność do emulgowania pozostałości organicznych na powierzchniach instalacji i urządzeń
łatwość wypłukiwania, brak śladów i zacieków na mytych powierzchniach
wysoka tolerancja wobec twardej wody
SPOSÓB UŻYCIA
Urządzenia i instalacje mleczarskie / linie udojowe

Stężenie
2.5%
Temperatura
20-500C
Stężenie
1.0%
Temperatura
20-500C

Urządzenia i instalacje w pozostałych gałęziach przemysłu spożywczego:
Mycie urządzeń i instalacji może być prowadzone codziennie lub rzadziej w zależności od ilości powstającego osadu. Nie zaleca się mycia poprzez zalewanie instalacji.
Po umyciu powierzchnie i instalacje wypłukać wodą do zaniku odczynu kwaśnego.
UWAGA!
Urządzenia elektryczne, poddawane myciu, odłączyć od sieci. Dodatkowe informacje dotyczące zagrożeń i bezpiecznego obchodzenia się z produktem zawarte są w karcie charakterystyki. Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania.
Preparat zawiera kwas azotowy 55%.
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.

P301+P330+P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami):
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
Okres ważności preparatu wynosi 12 miesięcy od daty produkcji.