Q-250 10 L (DEZYNFEKCJA)

388,80  brutto
360,00  netto

Cena za 1 l: 38,88 zł brutto (36,00 zł netto)

Preparat dezynfekujący, zawierający dialdehydy oraz sole tetraalkiloamoniowe, przeznaczony do dezynfekcji powierzchni, urządzeń, instalacji. Preparat cechuje się szerokim spektrum aktywności przeciwdrobnoustrojowej. Nie powoduje narastania oporności mikroorganizmów.

Parametry stosowania:

Dezynfekcja powierzchni
– stężenie 0,5-1,0%
– temp. 20-60ºC
– czas 15 min.

Dezynfekcja powietrza
– metoda zamgławiania „na zimno” lub „na gorąco”
– do dezynfekcji powietrza stosować 1,0 g preparatu na 1m3 powietrza
– czas zamgławiania: nie krótszy niż 2 godz.

Q-250 – ulotka
Q-250 – karta charakterystyki

Produkt dostępny na zamówienie

Kod CH-D-0021 Kategorie ,

Opis

Preparat stosowany do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością i środkami żywienia zwierząt oraz do użytku prywatnego i publicznego.

CHARAKTERYSTYKA PREPARATU
Preparat zawiera unikatową, synergistycznie działającą, kompozycję dialdehydów, soli tetraalkiloamoniowych oraz substancji wspomagających, wykazującą szerokie spektrum aktywności biobójczej, m.in. względem Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Candida albicans, Aspergillus niger. Aldehyd glutarowy wykazuje skuteczne działanie wirusobójcze. Nie powoduje narastania oporności mikroorganizmów. Nie wywiera ujemnego wpływu na dezynfekowane powierzchnie.

SPOSÓB UŻYCIA

DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI
Posadzki, ściany, konstrukcje, urządzenia i sprzęt opryskiwać, smarować lub moczyć w roztworze preparatu Q-250. Wycieraczki przed wejściem do komór uprawowych nasączać roztworem użytkowym kilka razy dziennie.
Opakowania przeznaczone do zbierania i krótkotrwałego przechowywania pieczarek dezynfekować przez opryskiwanie lub zamoczenie w roztworze użytkowym preparatu Q-250. Po dezynfekcji powierzchnie wypłukać wodą zdatną do picia. Powierzchnie są gotowe do użytkowania.

Zalecane stężenia i czas dezynfekcji
Do dezynfekcji powierzchni stosować roztwory użytkowe preparatu Q-250:
Stężenie: 0.5 -1.0% (50-100 ml na 10 l wody)
Czas: 15 min.

DEZYNFEKCJA POWIETRZA
Dezynfekcję powietrza należy przeprowadzać metodą zamgławiania „na zimno” lub „na gorąco”.
Stężenie: 1 g preparatu Q-250 na 1 m3 powietrza
Czas: po zamgławianiu pozostawić halę zamkniętą przez co najmniej 2 godziny
Czas karencji po zamgławianiu (po opadnięciu mgły) min. 24 h.
W celu lepszego zdyspergowania roztworu użytkowego i przedłużenia jego aktywności w powietrzu do roztworu użytkowego należy dodać preparat MIST-60 w ilości stanowiącej 10% użytego preparatu dezynfekującego.

UWAGA
Urządzenia elektryczne poddawane dezynfekcji odłączyć od sieci. Dodatkowe informacje dotyczące zagrożeń i bezpiecznego obchodzenia się z produktem zawarte są w karcie charakterystyki.

Produkt płynny przeznaczony do profesjonalnego stosowania.

SUBSTANCJA CZYNNA:
glutaral [zaw. 15g/100g], chlorek didecylodimetyloamonu [zaw. 5g/100g], glioksal [zaw.2.8g/100g].

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
H332 działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H302 działa szkodliwie po połknięciu.
H314 powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H334 może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.
H317 może powodować reakcję alergiczną skóry.
H412 działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
P260 Nie wdychać par/rozpylonej cieczy.
P270 Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu.
P284 Stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
P301+P330+P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/ zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/ prysznicem.

 

Okres ważności preparatu wynosi 12 miesięcy od daty produkcji.