TAAB-1 1 L (MYCIE I DEZYNFEKCJA)

48,00  brutto
44,44  netto

Preparat myjąco-dezynfekujący, zawierający sole tetraalkiloamoniowe. Produkt posiada szerokie spektrum aktywności przeciwdrobnoustrojowej, jednocześnie nie powodując narastania oporności mikroorganizmów. Może być stosowany przez długi czas bez konieczności wymiennego używania preparatów dezynfekujących.
Bardzo wydajny – skuteczny już w stężeniu 0,05%!

Parametry stosowania:

Dezynfekcja powierzchni
stężenie: 0.05 – 0.25 %
temp.: 20 – 70°C
czas: 15 min.

Dezynfekcja powietrza
stosować 1.0 g TAAB-1 na 1 m³ powietrza w czasie nie krótszym niż 2 godziny

Maty dezynfekcyjne
Powierzchnię maty nasączyć roztworem TAAB-1 (stężenie 0,5%); czynność tę powtarzać codziennie, aby zachować odpowiednią wilgotność mat dezynfekcyjnych.

TAAB-1 – ulotka
TAAB-1 – karta charakterystyki

25 w magazynie

Opis

Preparat myjąco-dezynfekujący przeznaczony do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością i środkami żywienia zwierząt oraz powierzchni niemających kontaktu z żywnością lub środkami żywienia zwierząt. Preparat wykazuje działanie biobójcze wobec bakterii oraz grzybów drożdżopodobnych (Candida albicans). Substancje czynne (czwartorzędowe sole amoniowe) wykazują działanie wirusobójcze. Produkt nadaje się do stosowania w miejscach publicznych i w przemyśle.

CHARAKTERYSTYKA PREPARATU
• dobrze rozpuszczalny w wodzie
• ma bardzo dobre zdolności zwilżające, emulgujące i dyspergujące
• charakteryzuje się dużą stabilnością temperaturową
• preparat w stężeniach użytkowych nie wpływa ujemnie na dezynfekowane powierzchnie, nie powoduje korozji metali; nie niszczy uszczelek i łączy gumowych oraz powierzchni lakierowanych
• preparat nie brudzi i nie pozostawia zacieków

SPOSÓB UŻYCIA:
Dezynfekcja powierzchni:
Stężenie: 0.05-0.25% (5-25 ml na 10 l wody)
Temperatura: 20 – 70 ºC
Czas: 15 min.
Po zakończeniu mycia i dezynfekcji urządzenia i instalacje mające kontakt z żywnością wypłukać wodą zdatną do picia. Powierzchnie oraz urządzenia są gotowe do użytkowania.
Dezynfekcja powietrza:
Dezynfekcję powietrza można przeprowadzać metodą zamgławiania „na zimno” lub „na ciepło”.
Stężenie: 1.0 g preparatu na 1 m3 powietrza
Czas zamgławiania: nie krótszy niż 2 godziny
W celu lepszego zdyspergowania roztworu użytkowego i przedłużenia jego aktywności w powietrzu do roztworu użytkowego należy dodać preparat MIST-60 w ilości stanowiącej 10% użytego preparatu dezynfekującego TAAB-1.
Maty dezynfekcyjne:
Powierzchnię maty nasączyć roztworem TAAB-1 (stężenie: 0,5%); czynność tę powtarzać codziennie, aby zachować odpowiednią wilgotność mat dezynfekcyjnych. Dodanie do roztworu użytkowego preparatu 10% glikolu etylenowego pozwala na obniżenie temperatury zamarzania roztworu do -10 ℃, bez obniżenia skuteczności produktu biobójczego.

SUBSTANCJA CZYNNA:
chlorek didecylodimetyloamonu [zaw. 145g/kg preparatu], czwartorzędowe związki amonowe, benzylo-C12-16-alkilodimetylowe, chlorki [zaw.5g/kg], monohydrochlorek polimeru N,N″-l,6-heksanodilbis[N′-cyjanoguanidyny] i heksametyleno-diaminy/Poliheksametylen biguanid (monochlorowodorek monomeru: 1,5-bis(trimetyleno) guanilguanidyny) [zaw.5g/kg]

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
P270 Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu.
P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P301+P330+P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
P303+P361+P353 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub na włosy):
Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

SKUTKI STOSOWANIA I PIERWSZA POMOC
Wdychanie: natychmiast wynieść poszkodowanego z miejsca narażenia. Zapewnić bezwzględny spokój (bezruch) w pozycji półleżącej lub siedzącej. Zapewnić pomoc lekarską.
Kontakt ze skórą: zdjąć zanieczyszczoną odzież. Natychmiast myć skażoną skórę dużą ilością wody. Zapewnić natychmiastową pomoc lekarską.
Kontakt z oczami: natychmiast przemywać oczy dużą ilością letniej wody, co najmniej 15 min. Skonsultować się z lekarzem okulistą.
W przypadku połknięcia: natychmiast wezwać lekarza. Nie prowokować wymiotów. Nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej.
Więcej informacji w karcie charakterystyki.

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI
Nie dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych. Roztwory przeznaczone do utylizacji przekazać uprawnionej firmie do zniszczenia. Więcej informacji w karcie charakterystyki.

Okres ważności preparatu wynosi 12 miesięcy od daty produkcji.
Pozwolenie nr 5125/13
Urządzenia elektryczne, poddawane myciu i dezynfekcji odłączyć od sieci. Dodatkowe informacje dotyczące zagrożeń i bezpiecznego obchodzenia się z produktem zawarte są w karcie charakterystyki. Produkt płynny przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Produkt nie jest przeznaczony do dezynfekcji w obszarach medycznych.