TAAB-1/K 10 L

528,00  brutto
488,89  netto

Preparat myjący z zawartością substancji biobójczych. Skuteczny wobec bakterii i grzybów oraz przeciw pasożytom wywołującym kokcydiozę u drobiu. Dobrze rozpuszczalny w wodzie, posiada bardzo dobre zdolności zwilżające, emulgujące i dyspergujące, w stężeniach użytkowych nie wpływa ujemnie na dezynfekowane powierzchnie, nie powoduje korozji metali, nie niszczy uszczelek i łączy gumowych oraz powierzchni lakierowanych.

Parametry stosowania:

Dezynfekcja powierzchni
stężenie: 2.0 – 5.0 %
temp.: 20-70°C
czas: 15 min.

Po zakończeniu mycia i dezynfekcji, urządzenia i instalacje mające kontakt z żywnością wypłukać wodą. Powierzchnie oraz urządzenia są gotowe do użytkowania.

Z uwagi na przepisy transportowe prosimy o kontakt w sprawie dostawy.

Na stanie

Opis

Preparat myjący z zawartością substancji biobójczych przeznaczony do powierzchni mających kontakt z żywnością i środkami żywienia zwierząt oraz powierzchni niemających kontaktu z żywnością lub środkami żywienia zwierząt. Preparat jest skuteczny wobec bakterii oraz grzybów oraz przeciw pasożytom wywołującym kokcydiozę u drobiu.

CHARAKTERYSTYKA PREPARATU
• dobrze rozpuszczalny w wodzie
• ma bardzo dobre zdolności zwilżające, emulgujące i dyspergujące
• charakteryzuje się dużą stabilnością temperaturową
• preparat w stężeniach użytkowych nie wpływa ujemnie na dezynfekowane powierzchnie, nie powoduje korozji metali; nie niszczy uszczelek i łączy gumowych oraz powierzchni lakierowanych
• preparat nie brudzi i nie pozostawia zacieków

SPOSÓB UŻYCIA
Do mycia i dezynfekcji, przy zastosowaniu mechanicznych urządzeń.
Stężenie: 2-5% (0,2-0,5 l na 10 l wody)
Temperatura: 20 – 70 ºC
Czas: 15 min.

Po zakończeniu mycia i dezynfekcji urządzenia i instalacje mające kontakt z żywnością wypłukać wodą. Powierzchnie oraz urządzenia są gotowe do użytkowania.

UWAGA
Urządzenia elektryczne, poddawane myciu, odłączyć od sieci. Dodatkowe informacje dotyczące zagrożeń i bezpiecznego obchodzenia się z produktem zawarte są w karcie charakterystyki. Produkt płynny przeznaczony do profesjonalnego stosowania.

SUBSTANCJA CZYNNA
• chlorek didecylodimetyloamonu [zaw. 145g/kg preparatu]
• czwartorzędowe związki amonowe, benzylo-C12-16-alkilodimetylowe, chlorki [zaw.5g/kg]
• monohydrochlorek polimeru N,N″-l,6-heksanodilbis[N′-cyjanoguanidyny] i heksametylenodiaminy/Poliheksametylen biguanid (monochlorowodorek monomeru: 1,5-bis(trimetyleno)
guanilguanidyny) [zaw.5g/kg]

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H302 Działa szkodliwie po połknięciu
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
P270 Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu.
P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P301+P330+P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
P303+P361+P353 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub na włosy): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. Zawiera: chlorek didecylodimetyloamonu.

SKUTKI STOSOWANIA I PIERWSZA POMOC
Wdychanie: natychmiast wynieść poszkodowanego z miejsca narażenia. Zapewnić bezwzględny spokój (bezruch) w pozycji półleżącej lub siedzącej. Zapewnić pomoc lekarską. Kontakt ze skórą: zdjąć zanieczyszczoną odzież. Natychmiast myć skażoną skórę dużą ilością wody. Zapewnić natychmiastową pomoc lekarską. Kontakt z oczami: natychmiast przemywać oczy dużą ilością letniej wody, co najmniej 15 min.
Skonsultować się z lekarzem okulistą. W przypadku połknięcia: natychmiast wezwać lekarza. Nie prowokować wymiotów. Nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. Więcej informacji w karcie charakterystyki.

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI
Nie dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych. Roztwory przeznaczone do utylizacji przekazać uprawnionej firmie do zniszczenia.
Więcej informacji w karcie charakterystyki. Okres ważności preparatu wynosi 12 miesięcy od daty produkcji.