TAAB-2 1 L (MYCIE I DEZYNFEKCJA)

24,00  brutto
22,22  netto

Preparat myjąco-dezynfekujący, zawierający sole tetraalkiloamoniowe, szczególnie polecany do ręcznego mycia i dezynfekcji. Zawiera środki chroniące skórę rąk przed wysuszeniem. Ma szerokie spektrum aktywności przeciwdrobnoustrojowej, jednocześnie nie powodując narastania oporności mikroorganizmów. Może być stosowany przez długi czas bez konieczności wymiennego używania preparatów dezynfekujących.

Parametry stosowania:
stężenie: 0.5 %
temp.: 20 – 60°C
czas: 5 – 15 min.

TAAB-2 – ulotka
TAAB-2 – karta charakterystyki

38 w magazynie

Opis

Preparat myjąco-dezynfekujący przeznaczony do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością i środkami żywienia zwierząt. Preparat wykazuje działanie biobójcze wobec flory patogennej – bakterii oraz grzybów.

CHARAKTERYSTYKA PREPARATU:
• dobrze rozpuszczalny w wodzie
• posiada bardzo dobre zdolności zwilżające, emulgujące i dyspergujące
• charakteryzuje się dużą stabilnością temperaturową
• preparat w stężeniach użytkowych nie wpływa ujemnie na dezynfekowane powierzchnie, nie powoduje korozji metali; nie niszczy uszczelek i łączy gumowych oraz powierzchni lakierowanych
• preparat nie brudzi i nie pozostawia zacieków

SPOSÓB UŻYCIA:
Stężenie: 0.5% (50 ml na 10 l wody)
Temperatura: 20 – 60 ºC
Czas: 15 min.
Po zakończonym myciu i dezynfekcji, powierzchnie mające kontakt z żywnością należy spłukać wodą zdatną do picia. Powierzchnie oraz urządzenia są gotowe do użytkowania. Stosować w wentylowanych pomieszczeniach.

UWAGA:
Produkt nadaje się do stosowania w miejscach użytku publicznego z wyłączeniem placówek zdrowia publicznego.
Urządzenia elektryczne, poddawane myciu, odłączyć od sieci. Dodatkowe informacje dotyczące zagrożeń i bezpiecznego obchodzenia się z produktem zawarte są w karcie charakterystyki. Produkt płynny przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Produkt nadaje się do stosowania w miejscach użytku publicznego z wyłączeniem placówek zdrowia publicznego.

SUBSTANCJA CZYNNA:
chlorek didecylodimetyloamonu [zaw. 45g/kg], N-(3-aminopropylo)-Ndodecylpropano-1,3–diamina [zaw. 1.4g/kg]

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H315 Działa drażniąco na skórę.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P301+P330+P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/ prysznicem.

SKUTKI STOSOWANIA I PIERWSZA POMOC:
Wdychanie: kaszel, ból i łzawienie oczu. Wynieść poszkodowanego z miejsca narażenia. Zapewnić bezwzględny spokój (bezruch) w pozycji półleżącej lub siedzącej. Zapewnić pomoc lekarską.
Skóra: zaczerwienienie, podrażnienie. Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Zmyć skażoną skórę dużą ilością wody. W razie potrzeby uzyskać pomoc lekarską.
Oczy: podrażnienie. Natychmiast przemywać oczy dużą ilością letniej wody, co najmniej 15 min. (przy odwiniętych powiekach), unikać silnego strumienia wody. Skonsultować się z lekarzem okulistą.
Połknięcie: podrażnienie przewodu pokarmowego. Nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. Nie powodować wymiotów. Uzyskać pomoc lekarską.

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI:
Nie dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych. Opakowania nie nadające się do wykorzystania powinny być utylizowane zgodnie z obowiązującym prawem. Roztwory przeznaczone do utylizacji przekazać uprawnionej firmie do zniszczenia. Więcej informacji w karcie charakterystyki.
Okres ważności preparatu wynosi 12 miesięcy od daty produkcji. Pozwolenie nr 3593/08.