INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) (dalej: „RODO”), Chemivet Tomasz Foerster („Firma”) informuje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o prawach, które przysługują Państwu w związku z powyższym. Firma odpowiada za przetwarzanie/wykorzystanie danych osobowych w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami. Poniższe zasady znajdują zastosowanie od dnia 25 maja 2018 roku. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych przez Firmę, a także przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Firmą pod adresem: Stębark 69, 14-107 Gierzwałd bądź poprzez wiadomość e-mail skierowaną na adres: biuro@chemivet.pl.

I. WSKAZANIE ADMINISTRATORA
Administratorem Państwa danych osobowych jest Chemivet Tomasz Foerster z siedzibą w Stębarku, Stębark 69, 14-107 Gierzwałd, REGON: 519614281, NIP: 7392983218, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

II. CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH
Firma przetwarza Państwa dane osobowe w celach:
1. świadczenia usług prowadzenia konta Użytkownika na stronie www.sklep.chemivet.pl. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art.6 ust.1 lit. b RODO),
2. zawarcia i realizacji umowy sprzedaży produktów lub usług oferowanych przez Firmę. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art.6 ust.1 lit. b RODO);
3. realizacji wysyłki zamówionych towarów. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art.6 ust.1 lit. b RODO),
4. rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art.6 ust.1 lit. b RODO),
5. marketingowych (wysyłka informacji handlowej drogą elektroniczną) – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyrażona przez Państwa zgoda (art.6 ust.1 lit. a RODO).

III. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH FIRMIE
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest też warunkiem zawarcia i wykonywania umowy z Firmą, wynika z realizacji obowiązków wynikających ze wspomnianych powyżej przepisów prawa lub jest niezbędne do realizacji celów wynikających ze wskazanych powyżej prawnie uzasadnionych interesów Firmy. Zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolna i nie wpływa na możliwość zawierania umów z Firmą.

IV. KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH
Przetwarzane przez Firmę dane osobowe należą do następujących kategorii: imię, nazwisko, adres, adres mailowy, telefon. Są to dane niezbędne do świadczenia usług prowadzenia konta na stronie www.chemivet.pl/sklep, zawarcia i realizacji umowy sprzedaży, realizacji wysyłki oraz rozpatrzenia reklamacji. Do celów marketingowych (wysyłka informacji handlowej drogą elektroniczną) przetwarzane są wyłącznie dane z kategorii adres mailowy.

W przypadku zakupu produktów zawierających substancje, o których mówi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1148, mamy obowiązek przetwarzania danych na podstawie dowodu osobistego Klienta (imię, nazwisko, numer dowodu tożsamości, organ wydający dokument tożsamości).

V. INFORMACJE O ODBIORCACH PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w celu realizacji zawartej umowy sprzedaży, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:
1. podmiotom uczestniczącym w procesach koniecznych do wykonania zawartej z Państwem umowy, w tym zwłaszcza firmom kurierskim oraz spółce Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie w celu dostarczenia Państwu zamówienia.
2. podmiotom obsługującym płatności,
3. firmom świadczącym usługi hostingowe,
4. firmom świadczące usługi księgowe,
5. firmie obsługującej newsletter.

VI. OKRESY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt.II celów, tj. w zakresie realizacji zawartej przez Państwa umowy, do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez Firmę uzasadnionego interesu administratora danych w zakresie określonym w pkt. II powyżej, a w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody.

VII. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
Firma zapewnia, że wszystkim osobom, których dane są przez nią przetwarzane, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym przysługują Państwu następujące prawa:
1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii owych danych;
2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku gdy:
a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
b) osoba, której dane dotyczą, wniosła skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania danych;
c) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
d) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
e) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
b) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
c) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
5. prawo do przenoszenia danych osobowych – w przypadku gdy:
a) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę; oraz
b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy:
a) zaistnieją przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją; oraz
b) przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Firmy, o którym mowa w pkt. II powyżej.

VIII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
W zakresie, w jakim udzielili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych,przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

IX. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Firmę Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

X. PROFILOWANIE ORAZ ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI
Firma nie podejmuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji w odniesieniu do danych osobowych, w tym profilowania, o którym mowa w przepisie art. 22 ust. 1 i 4RODO.

XI. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH
Firma nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.